وظایف و اختیارات کتابخانه مرکزی

وظایف و اختیارات کتابخانه مرکزی :

  1. بهينه سازي  دسترسي به موقع و مناسب اعضاي محترم هيات علمي، دانشجويان و محققين به منابع علمي با تاكيد بر راه اندازي و ارتقاي سامانه منابع الكترونيكي و  تشكيل كميته تامين منابع علمي دانشگاه.
  2.  حمايت  وكمك به اداره انتشارات  و مجلات علمي دانشگاه و اداره اطلاع رساني پزشكي و شبكه پژوهش  در جهت افزايش كمي و كيفي مقالات منتشره توسط مجلات دانشگاه، ارتقاي شاخص هاي وبومتريك  و افزايش دسترسي جهاني به توليدات علمي دانشگاه.
  3. نظارت ، پايش مستمر و همكاري با كتابخانه هاي موجود در دانشكده ها، بيمارستان ها و شبكه هاي بهداشتي و درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايلام و برگزاري جلسات منظم با هدف ارتقاي كمي و كيفي فعاليت هاي موجود.
  4. برنامه ريزي منظم و دقيق در خصوص ارتقاي بخش علم سنجي دانشگاه به منظور پايش مستمر و اطلاع رساني دقيق  آخرين توليدات علمي اعضاي هيات علمي و محققين دانشگاه بصورت منظم و ماهيانه.
  5. سفارش و خریداری کلیه منابع مورد نیاز کتابخانه ( کتاب، CD، E-book ، مدارک و اسناد ...)
  6.  انجام امور فنی و خدمات فهرست نویسی منابع خریداری شده
  7.  پیشنهاد سفارش و تهیه تجهیزات مورد نیاز کتابخانه
  8.  تصمیم گیری در مورد قبول و یا رد هرگونه هدایا به کتابخانه
  9.  آموزش نحوه استفاده از منابع به مراجعه کنندگان و استفاده کنندگان
جستجو