مدیر کتابخانه

نام و نام خانوادگی:سید عباس میرزایی

مدرک تحصیلی: دکتراي بهداشت محیط

سمت: مدیریت اطلاع رسانی و منابع علمی

پست الکترونیکی:mirzaee.seyyed@gmail . com

 

 

 

 

شرح وظایف

 

  1. بهينه سازي  دسترسي به موقع و مناسب اعضاي محترم هيات علمي، دانشجويان و محققين به منابع علمي با تاكيد بر راه اندازي و ارتقاي سامانه منابع الكترونيكي و  تشكيل كميته تامين منابع علمي دانشگاه.
  2.  حمايت  وكمك به اداره انتشارات  و مجلات علمي دانشگاه و اداره اطلاع رساني پزشكي و شبكه پژوهش  در جهت افزايش كمي و كيفي مقالات منتشره توسط مجلات دانشگاه، ارتقاي شاخص هاي وبومتريك  و افزايش دسترسي جهاني به توليدات علمي دانشگاه.
  3. نظارت ، پايش مستمر و همكاري با كتابخانه هاي موجود در دانشكده ها، بيمارستان ها و شبكه هاي بهداشتي و درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايلام و برگزاري جلسات منظم با هدف ارتقاي كمي و كيفي فعاليت هاي موجود.
  4. برنامه ريزي منظم و دقيق در خصوص ارتقاي بخش علم سنجي دانشگاه به منظور پايش مستمر و اطلاع رساني دقيق  آخرين توليدات علمي اعضاي هيات علمي و محققين دانشگاه بصورت منظم و ماهيانه.
  5. رعايت و حفظ حرمت ،كرامت و شان اعضاي محترم هيات علمي، دانشجويان، محققين و پرسنل دانشگاه و ايجاد فضايي با نشاط و بدور از هر گونه حواشي در كتابخانه مركزي دانشگاه.
جستجو