Enter Title

شابکا کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایلام :

 IR-200700002

 

شابکا چیست ؟ 

شابکا یا «شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها»، کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.

علاوه بر تسهیل ارتباط و همکاری بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در موارد زیر نیز مورد استفاده قرار می گیرد:

ارتباط با ناشران و کارگزاران در سطح ملی و بین المللی  / امانت مدارک و تبادل اطلاعات بین کتابخانه ای در سطح ملی و بین المللی / تهیه فهرستگان های ملی و بین المللی

اشتراک منابع کتابخانه ای / شناسایی منحصر به فرد در شبکه جهانی

کتابخانه ملی ایران عهده دار ثبت شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها در ایران است و برطبق استانداردبین المللی ایزو 15511 می تواند شناسگرهای معتبر بین المللی را برای کتابخانه های ایران تعیین کند.

شماره کتابخانه های ایران شامل 12 نویسه است که به ترتیب زیر درکنار یکدیگر قرارمی گیرند:

کد کشور ایران “IR” / خط فاصله "-" / کد نوع کتابخانه / کد شهر، شامل چهاررقم ( به ترتیب استانی) / کد کتابخانه، شامل چهار رقم ( به ترتیت دریافت تقاضا)

جستجو