بخش فهرستنویسی و رده بندی Cataloging & Classification Services Division

با توجه به گسترش دانش و اطلاعات و کشف زمينه هاي متنوع علمي و انجام تحقيقات و پژوهشهاي فراوان ، ضرورت سازماندهي و نظم بخشي به اين يافته ها و مجموعه هاي علمي براي بازيابي سريع و آسان اين منابع از مسائل و دغدغه هاي مهم هر کتابخانه اي به خصوص کتابخانه هاي دانشگاهي و مراکز علمي و پژوهشي است. انجام اين امر به عهده بخش فهرستنويسي و رده بندي ميباشد که انواع منابع علمي ارسالي به کتابخانه را با توجه به روشهاي خاص و استاندارد بين المللي سازماندهي کرده و هرکدام را در بخشهاي معين و مربوطه در معرض استفاده مراجعين قرار ميدهد. فهرست نويسي و رده بندي منابع به مراجعه کننده اين امکان را مي دهد در حداقل زمان و آسانترين روش به منبع مورد نياز خود دسترسي داشته باشد. و در چيدمان منابع در قفسه ها و بازيابي سريع و آسان منابع، کتابداران و مراجعين را ياري مي دهد.

براي هر کتابي که فهرست ميشود مراحل زير بايد انجام شود :

- اختصاص يک شماره ثبت مشخص به هر کتاب و درج در دفتر ثبت کتابخانه

- بررسي کتاب مورد نظر در فهرست موجود در کتابخانه جهت جلوگيري از فهرست نويسي تکراري

- جستجو در منابع کتابخانه اي ديگر از جمله کتابخانه هاي پزشکي ديگر دانشگاهها ي علوم پزشکي کشوربراي کتابهاي فارسي وسايتهاي nlmوlcبراي کتابهاي لاتين جهت يکسان سازي موضوعات ورده هاي کتابها

- فهرست نويسي توصيفي که بايد مطابق با قواعد فهرست نويس انگلو امريکن انجام گيرد وشامل تععيين سرشناسه وعنوان است .

- فهرست نويسي تحليلي که تعيين موضوع کتاب مطابق با سرعنوانهاي موضوعي کتابخانه ملي پزشکي کنگره ((meshاست .

- دادن شماره رده بندي که اين شماره نشانگر مکان تعيين کتاب در قفسه کتابخانه و حاوي اطلاعاتي نظير سال انتشار و شماره نسخه وجلد وموضوع کتاب است.

- ورود اطلاعات تعيين شده براي هر کتاب به نرم افزار کتابخانه

- وارد کردن شماره ثبت اختصاص داده شده به هر کتاب در نرم افزار کتابخانه

- آماده سازي کتاب که شامل چاپ و الصاق ليبل عطف وبارکد مخصوص هر جلد کتاب است جهت ورود به مخزن کتابخانه .

 

جستجو