بخش معارف اسلامی Islamic Teachings Division

کتابخانه معارف از سال 1387 به عنوان بخشي مجزا در زیر مجموعه کتابخانه مرکزي فعاليت خود را آغاز کرده و شامل بیش از 2500 رکورد کتاب فارسي (بیش از 5000 نسخه) و 21 عنوان نشريه در موضوعات فلسفه و دين، عرفان و اسلام، ادبيات و تاريخ و غیره مي باشد. همه منابع این کتابخانه جز منابع مرجع امانت داده می شوند.

فهرستنویسی این کتابخانه به فراخور محتوای عمومی آن با مجموعه منابع پزشکی و پیراپزشکی متفاوت بوده و بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا (LC) با 21 رده کلی انجام می شود . به طور کلی: رده A  کلیات، رده B فلسفه و دین، رده C تاریخ ، رده D تاریخ عمومی و دنیای قدیم، رده E-F تاریخ آمریکا، رده G جغرافیا ، باستان شناسی و فرهنگ عامه، رده H علوم اجتماعی، ردهJ  علوم سیاسی، رده K حقوق، رده L آموزش و پرورش، رده M موسیقی، رده N هنر، رده P ادبیات، رده Q علوم پایه، رده R پزشکی، رده S کشاورزی، رده T تکنولوژی، رده U علوم نظامی، رده V علوم دریایی، و رده Z علوم کتابداری را شامل می شود.

جهت سهولت بازیابی منابع مورد نظر، دانشجویان می¬توانند از طریق نرم افزار کتابخانه به جستجو بپردازند.

جستجو