طراحی سایت
Enter Title

کارگاه آموزش نحوه استفاده از نرم افزار EndNote در روز چهارشنبه 12 آذر در محل سایت معاونت راس ساعت 11/30 از طرف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برگزار می گردد.  این کارگاه جهت توانمندسازی اطلاعات اعضای محترم هیات علمی می باشد.

جستجو