طراحی سایت
Enter Title

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Open Access Resources در روز چهارشنبه 93/10/24 ساعت 1-11در محل سایت معاونت تحقیقات  توسط کتابخانه مرکزی  برگزار می گردد. این کارگاه به منظور آشنایی و توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می باشد. 

جستجو