شماره: 24631
1398/06/31
برگزاری کارگاه آموزش بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی

کارگاه آموزش منابع کتابخانه دیجیتال پزشکی و سامانه منبع یاب، پورتال، زیرپورتال، نحوه عضویت و.... با حضور کتابداران دانشکده ها و بیمارستان ها ی تابعه  در تاریخ 1398/06/026 در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©