شماره: 21890
1397/11/23
برگزاری کارگاه روشهای جستجو در منابع الکترونیکی

کارگاه روشهای جستجو در منابع الکترونیکی در تاریخ 15/9/1397 در دو نوبت صبح وظهر

 

8تا 12 و 14تا 18 برای دانشجویان گروه پزشکی برگزار گردید.

 

حق انتشار محفوظ است ©