شماره: 21855
1397/08/15
جلسه مدير محترم پژوهش با کارشناسان پايش برنامه عملياتي کتابخانه مرکزي

در اين جلسه که در روز يکشنبه با حضور مدير پژوهش ، سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، جمعي از کارشناسان پايش و کارشناسان کتابخانه مرکزي برگزار گرديد، به بررسي و تحليل فعاليتهاي پايش برنامه عملياتي و چشم اندازها و مشکلات مربوطه پرداخته شد.

حق انتشار محفوظ است ©