شماره: 21854
1397/08/12
اولين جلسه سرپرست جديد کتابخانه مرکزي با پرسنل اين واحد

سرپرست جديد کتابخانه مرکزي دکتر امين ميرزايي جلسه اي با پرسنل اين واحد تشکيل دادند. در اين جلسه ايشان ضمن آشنايي با همه پرسنل و سوابق کاري ، به بررسي مشکلات کتابخانه مرکزي پرداختند و با پرسنل اين واحد در زمينه هاي مختلف تبادل نظر نمودند.

حق انتشار محفوظ است ©