بخش پورتال Portal Division

پورتال محلي براي ارائه متمرکز اطلاعات و خدمات کتابخانه، کنترل مرکزي زير سايت ها و در عين حال آرشيوي جهت دسترسي يکپارچه و مجتمع به اطلاعاتي از قبيل آرشيو مدارک و ساير مستندات است.

پورتال کتابخانه اي مجموعه اي است که امکانات لازم براي تهيه، سازماندهي، دسترسي، جستجو، استخراج، تفسير، انتقال، نگهداري و انسجام منابع اطلاعاتي را فراهم مي آورند، به نحوي که اين منابع با وجود سطوح دسترسي به سادگي در دسترس باشند. به اين ترتيب، پورتال اطلاعاتي يک نقش اساسي در هماهنگي و تحرک در ديجيتالي کردن فعاليت ها در کتابخانه ها و مراکز اسناد و آرشيو خواهد داشت.

فعاليتهاي مربوط به پورتال و نرم افزار کتابخانه :

- رسيدگي و پيگيري امور مربوط به serverمرکزي و کتابخانه هاي تابعه بصورت جداگانه.

- مديريت پورتال کتابخانه، بروزرساني صفحات پورتال و ارسال به موقع اطلاعات جديد بر روي آن.

 

- مدیریت زیرپورتال کتابخانه و بروزرسانی صفحات آن.

- تشخيص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده در پورتال کتابخانه از سوي کاربران، همکاران و کتابخانه هاي تابعه.

- بررسي و رسيدگي به پيشنهادات و نظرات کاربران در خصوص صفحات و امکانات پورتال.

- تهيه برنامه هاي آموزشي براي کاربران و همکاران کتابخانه هاي تابعه.

- کنترل کاربران و عملکرد آنها بر روي پورتال.

- تعريف کاربران سيستمي براي نرم افزار کتابخانه و پورتال.

- تنظيمات پیکربندی بر روي پورتال و زیرپورتال کتابخانه.

- تنظيمات و ويرايش لينکها و تصاوير و ... اضافه شده به پورتال.

- پيگيريهاي مربوط به ارتقاء سيستم نرم افزاري کتابخانه.

 

جستجو