طراحی سایت
Enter Title

نام و نام خانوادگی: سندس شکیبا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

 پست الکترونیکی: sondos_dani@yahoo.com

 


 

 

کتابخانه مرکزی دارای سامانه پیامکی مستقل است و در راستای همکاری با سایر واحدهای معاونت تحقیقات و فناوری، در زمینه ارسال پیامک و ایجاد دسترسی جداگانه برای واحدهای مذکور جهت استفاده از این سامانه همکاری های لازم را به عمل می آورد.

جستجو