طراحی سایت
Enter Title

نام و نام خانوادگی: پروانه رنجبر
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی  

سمت: کارشناس علم سنجی و دیجیتال
پست الکترونیکی: ranjbar-p@medilam.ac.ir

  

 

جستجو